barnfisk boy_dog feet kidsplay skumring sky torod1 torod22

 

Historie

Bygda Torød har fått sitt navn etter gården med samme navn (gårdsnummer 59). Det området som fra siste halvdel av 1900-tallet kan regnes inn under det moderne området Torød, omfattes i dag av området mellom de eldre gårdene og stedene Svensrød, Torød, Stranda, Tømmereik og Haukemyr. I tillegg sogner Årøysund i nordøst, Middelborg i øst, samt Brevik, Movik og Buerstad i sør til Torød skole.

Navnet på Torød skrives i 1396 Þordarud, 1456 Thordarud, 1555 Torderwdt, 1580 Tordsrud, 1593 Toffuerød, 1604 Thoerødt, 1605 Thorød, 1668 Toerød, 1723 Toerød. Den gammelnorske formen var Þorðarruð, av mannsnavnet Þorðr.[2]

Skolemesteren og hagemannen på Torød 
I 1855 kom Olaf Knudsen til Torød på Nøtterøy som skolelærer, og her kom han til å arbeide i hele 56 år, hele tida i samme skolekrets. Etter hvert flyttet også mora til sønnen, og Gunhild fortsatte med arbeidet som jordmor på Nøtterøy. Hun døde i 1883.

Olaf skal ha vært en beskjeden og stillfarende mann og en avholdt skolebestyrer. Blant skolefagene la han visstnok særlig vekt på skjønnskrift, men han tok også gjerne elevene ut av skolestua for å drive naturfagundervisning i det fri. Han drev også med skolehage, kanskje som den aller første i landet.


Olaf Knudsen foran Svensrød gård på Torød (Nøtterøy), som han kjøpte i 1870. Kvinnen nederst ved trappen antas å være moren Gunhild Mathea, som etter hvert flyttet til sønnen på Nøytterøy. Fra Nøtterøy historielags billedarkiv. Fotograf ukjent.

 

 

 

 

Olaf Knudsen. Til høyre sammen med sønnen Ragnvald Knudsen og husholdersken Inger Andrea Nirisen (begge sittende) i hagen på Svendsrød, 1920-tallet. Fra Nøtterøy historielags billedarkiv. Fotograf ukjent.

I det hele tatt var det nok hagestellet Olaf Knudsen ble aller mest forbundet med. I 1870 kjøpte han garden Svensrød, der han anla en mønsterhage. Knudsen utviklet både nytte- og prydvekster av alle slag gjennom frøimport, kryssing og poding, og bidrog sterkt til framveksten av hagebruket i hele distriktet. Det er vel ikke for mye å si at all denne frodigheten mellom bergrabbene i det vennlige Vestfold-landskapet måtte ha frydet Wergeland om han hadde kunnet se den. I 2000 ble ”Wergelandssønnens hage” på Svensrød åpnet for publikum med et rekonstruert historisk hageanlegg, men denne virksomheten er nå nedlagt.