VEDTEKTER TORØD PRIVATE BÅTFORENING

 

20/3-2006

Foreningen ble stiftet 1973 og har på to brygger ca. 60 plasser

 

 

 

§ 1-Formål

Foreningen har som formål å ha en god havn for beboerne på Torød, samt at medlemmene foregår som et godt eksempel, så vel på sjøen som i havn.

 

§ 2-Medlem

Alle personer som er fylt 18 år kan melde seg inn i foreningen mot å betale medlemskap.

 

§ 3-Båtplass

Plass tilbys medlemmer når plass blir ledig etter ansiennitet. Beboere på Torød gis fortrinnsrett. Styret kan forfordele plass. Medlemmet besiktiger og godkjenner tildelt plass.  Båten skal ikke være større en plassen tilsier, og det skal benyttes fleksende fortøyninger

 

§ 4-Utleie

Utleie av plass skal skje etter avtale med styret, dog maks. 2 sesonger på rad. Styret leier ut plassen, sommerplass. Når den som leier sommerplass har betalt leie, tilbakebetales årsleie til medlem, begrenset til det som betales for sommerplass, minus et vederlag som går til foreningen.

 

§ 5-Oppsigelse

Medlemmer kan skriftlig si opp sin plass innen forfall for inneværende årsleie.

Styret kan si opp medlemmer ved fraflytting fra Torød krets, ved brudd på reglementet eller vedtekter og når medlemmet ikke har benyttet plassen i to sesonger.  Ved dødsfall kan båtplass arves av ektefelle/barn bosatt i Torød krets, forøvrig stilles den til styrets disposisjon.

 

§ 6-Depositum

Depositum betales en gang, ved tildeling av plass. Depositumet er å anse som et rentefritt lån til foreningen uten sikkerhet. Tilbakebetaling av depositum, minus utestående, skjer når nytt medlem har betalt innskudd.

 

§ 7-Økonomi

Styret plikter å holde en god økonomi i foreningen.  Innskudd, medlemskap, årsleie, gebyrer, etc. fastsettes derfor av styret. Årsmøtet kan imidlertid annullere dette.

 

§ 8-Betaling, forfall

Forfall for årsleie/medlemskap skjer normalt i februar, slik at nye medlemmer kan tilbys plass før sesongen, dersom plasser blir ledige. Dersom det er ønske om å leie ut plassen for sesongen skal uansett årsleie betales.

 

§ 9-Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år i mars og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. 

 

§ 10-Styret

Årsmøtet velger styret som består av:

Formann, nestformann, sekretær, kasserer og ett styremedlem.

Formannen velges for ett år av gangen, det øvrige styret velges for to år.  Maksimum tre medlemmer kan gå ut av styret samtidig.  Står flere medlemmer på tur til å gå ut av styret, brukes loddtrekning.  Gjenvalg kan finne sted. 

 

§ 11-lover

Lovendringer må ha 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøte for å bli vedtatt.

 

§ 12-Vedlikehold

Vedlikehold skjer i hovedsak på dugnad hvor alle plikter å delta. Fravær belastes med gebyr. Medlemmene plikter imidlertid for vedlikehold av egen plass og fortøyninger. Skade meddeles formann umiddelbart. Styret kan kjøpe inn tjenester og utstyr.

 

§ 13-Vakt

Foreningens medlemmer er pålagt den vaktording som til enhver tid gjelder.  Vakten er selv ansvarlig for å skaffe eventuell stedfortreder til sin vakt. Fravær belastes med gebyr

 

§ 14-Parkering

Foreningen har ikke parkeringsplass og parkering til sjenanse for naboene, samt parkering på ”sykkel plassen” er forbudt. 

 

§ 15-Ansvar

Styret ansvarer for årsmøtet. Styret ansvarer for løpende drift og vedlikehold.

Medlemmer ansvarer for egen båt.

 

§ 16-Avvikling av forening

Det kreves 2/3 flertall blant medlemmene for å oppløse foreningen.  Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens midler ideell forening tilknyttet båt/sjø. Dersom midler ikke er tilstrekkelig til å dekke medlemmers innskudd, fordeles det som er likt til alle, uansett anesitet.

 

 

formann

Sverre Mosling